1.REGULAMIN POŚREDNICTWA SPRZEDAŻY

1.1 Definicje
Sprzedawca –MilekPol Marcin Gnoiński Pawęzów 109 33-103 Pawęzów
Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym milekpol.pl , za
pośrednictwem którego zawierana jest umowa;
Sprzedaż – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na odległość, za
pośrednictwem Sklepu przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, bez jednoczesnej obecności
stron;
Zamówienie – skierowane do Sprzedawcy oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia
umowy Sprzedaży Towarów znajdujących się w Koszyku;
Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka osobowa
nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w Sklepie;
Konsument – osoba fizyczna dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową;
Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie, będące przedmiotem umowy
Sprzedaży;
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
Towary oraz ich liczba;
Formularz zamówienia – formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Sklepu, za
pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie, w szczególności poprzez dodanie Towarów
do Koszyka oraz określenie warunków umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
Cena – cena jednostkowa towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich
oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT;
Przelew – przelew dokonywany za pośrednictwem serwisu płatności internetowych;
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


2.ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Pośrednika usługi pośrednictwa na rzecz
Klienta w zakupie towarów od Sprzedawców.

2.1 SŁOWNICZEK
Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • Konto klienta – indywidualne konto w systemie elektronicznym, prowadzone i zarządzane przez
  Pośrednika,
 • Klient – konsument w rozumieniu przepisu art. 22 indeks 1 Kodeksu Cywilnego, w imieniu i na
  rzecz którego Pośrednik dokonuje zakupu towaru od Sprzedawcy,
 • Pośrednik – milekpol.pl Marcin Gnoiński Pawęzów 109 33-103 Pawęzów 
  (Jeżeli chcesz odstąpić od umowy, zapytaj o adres do wysyłki towaru,
  towar wysłany na adres  Pawęzów 109 33-103 nie będzie przyjęty)
  3. ZAKRES USŁUGI POŚREDNICTWA
 • W ramach świadczonej przez Pośrednika usługi pośrednictwa Pośrednik dokonuje w imieniu i
  na rzecz Klienta na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa zamówienia towaru od
  Sprzedawcy oraz uiszcza opłaty związane ze sprowadzeniem towaru do Klienta (z wyłączeniem
  cła i VAT od importu).
 • W ramach usługi pośrednictwa Pośrednik nie dokonuje opłat tytułem cła i VAT od importu
  należnego tytułem dokonania zamówienia i przesłania na adres Klienta towaru.
 • Usługa pośrednictwa świadczona jest na podstawie konkretnych ustaleń pomiędzy Stronami.
 • Klient składając zamówienie tym samym oświadcza, że udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa
  do dokonania w imieniu i na rzecz Klienta zamówienia towaru oraz do opłacenia w imieniu i na
  rzecz Klienta ceny i kosztów przesyłki towaru na adres Klienta. Pośrednik uprawniony jest do
  działania wyłącznie w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.
  4.
   OBOWIĄZKI STRON
  Niniejszym Pośrednik oświadcza, że w związku ze świadczeniem przez niego na rzecz Klienta
  usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów od zagranicznych sprzedawców, Pośrednik przejmuje
  na siebie niektóre z obowiązków, wynikających z przepisów prawa polskiego, ciążących na
  sprzedawcach towarów: 
 • udziela Klientowi niezbędnych informacji w zakresie prawa do odstąpienia od umowy
  sprzedaży,
 • przeprowadza i rozpoznaje postępowanie reklamacyjne dotyczące towaru,
 • ponosi odpowiedzialność tytułem rękojmi za wady towaru,
 • ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru w terminie 60 dni od dnia
  zawarcia umowy,
 • dostarcza na życzenie klienta instrukcję użytkowania towaru, oraz wszelkie niezbędne
  dokumenty związane z towarem w języku polskim
  5. DYSPOZYCJA URUCHOMIENIA USŁUGI

  POŚREDNICTWA 
 • Klient składa Pośrednikowi dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa dotyczącego
  danego towaru poprzez stronę internetową Pośrednika albo przy wykorzystaniu serwisu
  internetowego Allegro.
 • W przypadku składania dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa przy wykorzystaniu
  serwisu internetowego Allegro, takie złożenie dyspozycji odbywa się zgodnie z mechanizmami
  tegoż serwisu.
 • Po otrzymaniu dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa Pośrednik przesyła Klientowi:
 • treść niniejszego Regulaminu utrwaloną na trwałym nośniku,
 • informację, że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, aby usługa pośrednictwa mogła
  zostać wykonana przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy, konieczne jest wyraźne
  żądanie Klienta w tym zakresie utrwalone na trwałym nośniku,
 • informację, że Klient traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Pośrednik rozpoczął usługę
  pośrednictwa za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Pośrednika utraci prawo odstąpienia od
  umowy,
 • Pośrednik podaje Klientowi pełną informację dotyczącą ostatecznej ceny świadczenia wraz ze
  wszelkimi kosztami oraz opis głównych cech świadczenia. Informacje dostępne są na stronie
  internetowej Pośrednika lub w ramach serwisu internetowego Allegro.
 • Składając dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa poprzez stronę internetową
  Pośrednika Klient podaje Pośrednikowi w formularzu następujące dane: imię, nazwisko, adres
  e-mail. adres doręczenia przesyłki, numer telefonu.
 • Klient dokonuje zamówienia po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i
  zaakceptowaniu jego postanowień.
 • Pośrednik obowiązany jest przekazać Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość
  na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
  Potwierdzenie to zawiera informację o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem
  przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem.
 • Pośrednik uruchamia usługę pośrednictwa niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta zapłaty za
  usługę oraz przesłania Pośrednikowi wyraźnego żądania wykonana usługi przed upływem 14 dni
  od daty zawarcia umowy.
 • Za wykonanie usługi pośrednictwa uważa się złożenie i opłacenie zamówienia przez
  Pośrednika u Sprzedawcy.
  6.
   REJESTRACJA I LOGOWANIE 
 • Klient może dokonać nieodpłatnej rejestracji.
 • Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Klient
  rejestruje się po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu
  jego postanowień.
 • W formularzu rejestracyjnym Klient podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres
  e-mail oraz ustanawia hasło do swojego konta.
 • Klient w trakcie rejestracji może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie przez Pośrednika
  treści reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio z usługami Pośrednika.
 • W celu zalogowania się niezbędne jest podanie przez Klienta prawidłowego loginu w postaci
  adresu e-mail oraz hasła.
 • Logowanie umożliwia Klientowi złożenie dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa bez
  konieczności podawania przez Klienta jego danych.
  7.DOSTAWA TOWARU
   
 • Wyłączona jest odpowiedzialność Pośrednika za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient
  podał niewłaściwy adres.
 • Zamówiony towar jest dostarczany na adres podany przez Klienta podczas składania
  dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa.
 • Pośrednik oświadcza, że dostawa zamówionego towaru zostanie dokonana przed upływem 30
  dni od dnia zawarcia umowy.
 • Pośrednik informuje, że zamówienia złożone w okresie 2021r. mogą mieć wydłużony czas
  dostawy, maksymalnie do 60dni (profilaktycznie) od dnia wysłania.
 • Paczki wysyłane są spoza Unii Europejskiej przez Sprzedawcę. Klient jest importerem. To na
  Kliencie ciążą obowiązki podatkowe należne tytułem dokonania importu.
 • Klient ma obowiązek zgłosić brak doręczenia paczki w terminie nie późniejszym niż 100 dni od
  daty wysłania paczki.
  8.PŁATNOŚCI
   
 • Na żądanie Klienta Pośrednik tytułem świadczonych na rzecz Klienta usług wystawia fakturę
  obejmującą prowizję za podejmowane przez Pośrednika działania. Pośrednik ma obowiązek
  wystawienia faktury za dostawę obejmującą całą kwotę świadczenia, która obejmuje przekazaną
  sprzedawcy kwotę zakupy oraz prowizję. Pośrednik wystawia fakturę bez podpisu klienta i
  przekazuje ją Klientowi drogą elektroniczną, na co Klient wyraża zgodę.
 • Płatność tytułem usługi pośrednictwa oraz płatność tytułem kosztów związanych ze
  sprowadzeniem towaru (za wyjątkiem cła i VAT od importu) dokonywana jest na zasadzie
  przedpłaty przed przystąpieniem przez Pośrednika do świadczenia usług.
 • Płatność może być dokonana według wyboru Klienta przelewem na rachunek bankowy
  Pośrednika lub za pośrednictwem serwisu obsługi płatności PayU.
 • Wszelkie ceny podane na stronie internetowej Pośrednika wyrażone są w wybranej walucie.
 • Produkty w cenie 0,00 zł oraz 0,49 zł są wynikiem błędu technicznego i odmawiamy realizacji
  zamówień na te produkty. 9.ZWROT TOWARU PRZEZ KLIENTA 
 • W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru Klient może złożyć
  Pośrednikowi oświadczenie o zwrocie towaru nabytego od Sprzedawcy.
 • Wraz ze złożeniem oświadczenia o zwrocie towaru:
  Klient:
  zobowiązuje się do wysłania towaru do Sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni
  kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał zamówiony towar. Towar musi zostać dostarczony
  na adres Sprzedawcy, podany przez Pośrednika, który zobowiązuje się, nie później niż w
  terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez Sprzedawcę zwrócić Klientowi cenę produktu.
  Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
  Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego
  z żadnymi kosztami.
 • Oświadczenie o zwrocie można złożyć na FORMULARZU ZWROTU . Pośrednik przewiduje
  możliwość złożenia oświadczenia o zwrocie towaru drogą elektroniczną. Do zachowania terminu,
  o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Klient ponosi koszty odesłania towaru do Sprzedawcy.
 • Ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych zwroty lub wymiana
  przedmiotów z kategorii „Stroje kąpielowe”, „Bielizna”, „Produkty ochronne”, „Uroda i Zdrowie”,
  „Biżuteria” możliwe są wyłącznie dla przedmiotów oryginalnie zapakowanych w zapieczętowaną
  paczkę pocztową.
 • Zwroty odesłane na adres Pośrednika utylizowane są po upływie 30 dni od daty odebrania. 10.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 • W celu ułatwienia Klientowi przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego Pośrednik
  przejmuje na siebie obowiązki związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy z tytułu rękojmi za
  wady nabytego przez Klienta towaru. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za
  pośrednictwem wiadomości e-mail na adres:kontakt@milekpol.pl bądź w formie listownej na adres
  Pośrednika. W terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji Pośrednik
  ustosunkuje się do reklamacji konsumenta.
 • Klient w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem strony
  internetowej Pośrednika uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie wiadomości
  e-mail na adres: milekpol.pl bądź w formie listownej na adres Pośrednika.
 • Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dot. świadczenia przez pośrednika usługi
  pośrednictwa. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości
  e-mail na adres: milekpol.pl bądź w formie listownej na adres Pośrednika.
 • Zgłoszenie Klienta powinno zawierać dane adresowe Klienta, imię i nazwisko Klienta, a także
  dokładne wskazanie nieprawidłowości, której dotyczy zgłoszenie wraz z uzasadnieniem
  zgłoszenia.
 • Pośrednik ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
  daty jego otrzymania.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące płatności winny być zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu
  za wykonanie płatności, tj. bankowi bądź innemu podmiotowi za pośrednictwem którego
  przekazywane są środki pieniężne. 11.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
  ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)
 • Klient, podając dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Pośrednika w celu
  prawidłowego świadczenia usługi.
 • Dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego winny być przez Klienta aktualizowane.
  Aktualizacji danych należy dokonać poprzez zmianę stosownych danych na koncie Klienta.
 • Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami
  komunikacji elektronicznej. W przypadku wyrażenia takiej zgody Pośrednik uprawniony jest do
  przesyłania Klientowi drogą elektroniczną tych treści.
 • Podane w formularzu zgłoszeniowym i/lub rejestracyjnym dane osobowe będą przetwarzane
  oraz administrowane przez Pośrednika.
 • Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich
  poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32—35 ustawy o
  ochronie danych osobowych.
  12.PRAWA AUTORSKIE
   
 • Strona internetowa Pośrednika jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
  wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Pośrednikowi.
 • Pośrednik oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej
  Pośrednika, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układ stanowią własność
  intelektualną Pośrednika bądź podmiotów trzecich.
 • Pośrednik wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych
  form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Pośrednika, o których mowa
  w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody Pośrednika.
  13.WYMAGANIA TECHNICZNE
   
 • W celu korzystania ze strony internetowej Pośrednika wymagane jest posiadanie przez Klienta
  komputera lub innego urządzenia końcowego mającego dostęp do sieci Internet.
 • Do korzystania ze strony internetowej Pośrednika wymagane jest włączenie obsługi krótkich
  informacji tekstowych zwanych cookies (dalej: pliki cookies). Wyłączenie plików cookies
  uniemożliwia Klientowi pełne korzystanie ze strony internetowej Pośrednika.
  14.ZMIANY REGULAMINU
   
 • Pośrednik zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym
  niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformuje na
  stronie internetowej.
 • Pośrednik poinformuje o fakcie dokonania zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie na
  stronie internetowej informacji o dokonaniu zmian i zamieszczenie ujednoliconego tekstu
  zmienionego Regulaminu oraz wskazanie, które z dotychczasowych zapisów Regulaminu uległy
  zmianie.
 • Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn
  technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
 • Korzystanie przez Klienta z usług Pośrednika po wejściu w życie zmian Regulaminu
  równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.
 • Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich
  opublikowania na stronie internetowej.
 • Zmiany Regulaminu po złożeniu Dyspozycja uruchomienia usługi pośrednictwa nie wpływają
  na sposób jego realizacji.

  15.KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
   
 • drogą mailową: kontakt@milekpol.pl
 • poprzez formularz kontaktowy: milekpol.pl/Kontakt

  16.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   
 • Niniejszy Regulamin udostępniany jest Klientom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego
  pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.
 • Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej w sekcji Centrum Pomocy w
  zakładce Regulamin.
 • Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się drogą elektroniczną. Pośrednik będzie wysyłał
  Klientowi informacje na adres e-mail wskazany w trakcie rejestracji.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej.
 • Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza
  to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia
  Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i
  całego niniejszego Regulaminu.
 • Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Pośrednika usług będą rozstrzygane
  polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i
  rzeczowo sąd powszechny.
 • Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest
  prawo polskie.
 • Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa.